Wij zijn sinds 1994 werkzaam in 47 landen


47/195

Aantal landen werkzaam

Dit zeggen klanten van Friday & Co Scheepsmakelaars


‘Wij deden in november 2017 zaken met Friday & Co. Het was bijzonder om met Roderick Schlick en zijn mensen te werken. Veel shipbrokers zijn goed in het papierwerk en de financiële kant van de deal. Friday & Co voegt daar nog iets aan toe. Je kunt merken dat Roderick aan het roer van heel wat schepen heeft gestaan.


‘Je kunt goed merken dat Friday & Co er al heel wat zeemijlen op heeft zitten.’


Dat geeft meer diepgang aan het gesprek, om maar een toepasselijke term te gebruiken. Je praat met mensen die niet alleen vanuit de papieren werkelijkheid opereren. Ik vond dat verfrissend.’

Vier redenen om in zee te gaan met Friday & Co


1. Focus


‘In de beperking toont zich de meester’, schreef ooit een bekende schrijver. Wij herkennen ons helemaal in dat citaat. Je kunt pas ergens echt goed in worden, als je keuzes maakt. Als je iets vaak en intensief doet, elke dag intensief bezig met de scheepvaartmarkt. Om die reden beperkt Friday&Co zich bij de aan- en verkoop van schepen tot een beperkt aantal segmenten. De nadruk ligt op kleine en middelgrote zeeschepen met een tonnage tot 40.000 DWT. Het gaat daarbij om nieuwe en gebruikte schepen voor dry cargo, MPP, offshore, heavylift en tankers.


2. Praktische ervaring


De toegevoegde waarde van Friday&Co komt niet alleen voort uit onze jarenlange ervaring in aan- en verkoop van schepen. We putten ook uit onze onze ervaring op zee. Verschillende van onze brokers genoten een maritieme opleiding en voeren langere tijd op diverse schepen, in leidinggevende posities. Zodoende kunnen we snel en doeltreffend schepen op hun bruikbaarheid en conditie beoordelen.


3. We spreken uw taal


Letterlijk en figuurlijk! Bij Friday&Co spreken we Nederlands, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Russisch, Turks en Lets. Maar we beheersen ook het jargon en de impact van o.a. maritieme wetgeving, internationaal recht, compliancy- en veiligheidswetgeving. Bovendien passen we ons makkelijk aan, aan alle partijen die bij een aan- of verkoop betrokken kunnen zijn: reders, advocaten, classification societies, banken, notarissen en overheden. We bewegen ons soepel in het internationale speelveld, met zijn grote variatie aan culturen en belangen.


4. No cure, no pay


Bij Friday&Co hebben we het volste vertrouwen in onze expertise en inschattingsvermogen. Dat is gestoeld op onze ervaring die teruggaat tot 1994. We werken op no cure, no pay-basis. Immers, niet onze inspanning telt voor u, maar het resultaat dat we voor u behalen.

Four reasons for casting off with Friday & Co


1. Focus


A well-known German writer once said: a master shows himself when faced with limitation. This is a quote we can identify with. You can only become really good at something by making choices. When you do something often and intensively, working day in and day out with the shipping market. That is why Friday & Co limits itself to a few segments of the market when buying and selling vessels. Our focus is on small and medium-sized seagoing vessels with a tonnage of up to 40,000 DWT. This includes new and used ships for dry cargo, MPP, offshore, and heavy lifting, as well as tankers.


2. Practicl experience


The added value of Friday & Co is not only our years of experience in ship broking. We also draw on our experience at sea. Several of our brokers have enjoyed maritime training and spent years on various ships, in managerial positions. This means that we can quickly and efficiently assess the condition and usability of all kinds of vessels.


3. We speak your language


Both literally and figuratively! At Friday & Co we speak Dutch, English, German, Italian, Spanish, Russian and Latvian. But we also master the jargon and understand the impact of maritime legislation, international law, and compliance and safety legislation. Moreover, we adapt easily to all parties involved in the purchase or sale: ship owners, lawyers, classification societies, banks, notaries and governments. We navigate smoothly in the international playing field, with its wide variety of cultures and interests.


4. No cure, no pay


At Friday & Co we have complete confidence in our expertise and judgment. We rely on our experience dating back to 1994. That is why we choose to work on a ‘no cure, no pay’ basis. After all, it’s not our efforts that count, but the results that we achieve for you.

In operation since 1994, now active in 47 countries


47/195

Number of countries where we are active

What Friday & Co clients have to say


‘We did business with Friday & Co in November 2017. It was a unique experience to work with Roderick Schlick and his people. Many shipbrokers are good with the paperwork and the financial side of the deal. Friday & Co adds something extra. You can tell that Roderick has stood at the helm of many ships.’


‘‘You can clearly see that Friday & Co has covered a lot of nautical miles.’

‘That gives more ‘depth’ to the conversation, to use an appropriate term. You talk to people who don’t just operate from what they see on paper. I found that refreshing.’

Four reasons for casting off with Friday & Co


1. Focus


A well-known German writer once said: a master shows himself when faced with limitation. This is a quote we can identify with. You can only become really good at something by making choices. When you do something often and intensively, working day in and day out with the shipping market. That is why Friday & Co limits itself to a few segments of the market when buying and selling vessels. Our focus is on small and medium-sized seagoing vessels with a tonnage of up to 40,000 DWT. This includes new and used ships for dry cargo, MPP, offshore, and heavy lifting, as well as tankers.


2. Practicl experience


The added value of Friday & Co is not only our years of experience in ship broking. We also draw on our experience at sea. Several of our brokers have enjoyed maritime training and spent years on various ships, in managerial positions. This means that we can quickly and efficiently assess the condition and usability of all kinds of vessels.


3. We speak your language


Both literally and figuratively! At Friday & Co we speak Dutch, English, German, Italian, Spanish, Russian and Latvian. But we also master the jargon and understand the impact of maritime legislation, international law, and compliance and safety legislation. Moreover, we adapt easily to all parties involved in the purchase or sale: ship owners, lawyers, classification societies, banks, notaries and governments. We navigate smoothly in the international playing field, with its wide variety of cultures and interests.


4. No cure, no pay


At Friday & Co we have complete confidence in our expertise and judgment. We rely on our experience dating back to 1994. That is why we choose to work on a ‘no cure, no pay’ basis. After all, it’s not our efforts that count, but the results that we achieve for you.

In operation since 1994, now active in 47 countries


47/195

Number of countries where we are active

What Friday & Co clients have to say


‘We did business with Friday & Co in November 2017. It was a unique experience to work with Roderick Schlick and his people. Many shipbrokers are good with the paperwork and the financial side of the deal. Friday & Co adds something extra. You can tell that Roderick has stood at the helm of many ships.’


‘‘You can clearly see that Friday & Co has covered a lot of nautical miles.’

‘That gives more ‘depth’ to the conversation, to use an appropriate term. You talk to people who don’t just operate from what they see on paper. I found that refreshing.’

Meer dan twintig jaar ervaring


Friday&Co is ontstaan uit het joint-venture van het Nederlandse ARAS Shipbrokers en Smilgas Shipping uit Letland. Van deze twee heeft ARAS Shipbrokers de langste geschiedenis. Zoals de naam al enigszins aangeeft, opereert deze Nederlandse pijler vanuit de regio Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen. U vindt ons Nederlandse kantoor in Rotterdam. Bij de oprichting in 1994 luidde de naam nog Amels Shipbrokers en sinds 2005 hanteerden we de naam ARAS Shipbrokers. Al sinds die tijd concentreren we ons op de bemiddeling bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote zeeschepen tot 40.000 DWT, zowel nieuw als gebruikt. In al die jaren hebben we een omvangrijk netwerk en track record opgebouwd. Zo is ook het contact ontstaan met Smilgas Shipping, dat zijn kantoor in Riga heeft. Beide kantoren werken onafhankelijk van elkaar. Want hoewel we dezelfde ethiek en manier van werken nastreven, zijn we niet gebonden aan elkaar. Indien samenwerking met een andere, derde partij, een beter resultaat oplevert voor de klant, dan zal die route prevaleren. De samenwerking van beide kantoren vloeit voort uit de gedeelde visie op de markt en de gewenste dienstverlening. Zo handelen we liever vanuit lange termijn-relaties dan vanuit quick wins. We kiezen bewust voor een niche in de enorm omvangrijke wereldmarkt. In onze optiek is het beter om daarin te excelleren dan middelmatig te zijn in een veelheid van activiteiten. En we hechten aan een intensief en persoonlijk contact met onze opdrachtgevers, van de eerste kennismaking tot en met de bezegeling van de aan- of verkoop en de uiteindelijke oplevering van een schip. En: we blijven ook daarna aanspreekbaar voor advies en bemiddeling.

Vestigingen


Behalve een vestiging in Rotterdam, hebben wij ook een vestiging in Riga. Kijk voor meer informatie over dit kantoor op hun website